ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

160   0

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า
  • สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ “อาณาจักรพุกาม” ดินแดนทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
  • เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
  • เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์
  • เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • เดินทางโดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
21 – 24 มกราคม 2566 14,990
28 – 31 มกราคม 2566 13,990
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 14,990
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 14,990
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 14,990
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 14,990
03 – 06 มีนาคม 2566 16,990
11 – 14 มีนาคม 2566 14,990
18 – 21 มีนาคม 2566 14,990
25 – 28 มีนาคม 2566 14,990

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า