ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5วัน 3คืน

118   0

ทัวร์ไต้หวัน อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • หน้าผาชิงสุ่ย
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
 • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
 • ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI LION AIR

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
26 – 30 มกราคม 66 17,888
02 – 06 กุมภาพันธ์ 66 17,888
09 – 13 กุมภาพันธ์ 66 17,888
16 – 20 กุมภาพันธ์ 66 17,888
24 – 28 กุมภาพันธ์ 66 17,888
02 – 06 มีนาคม 66 18,888
10 – 14 มีนาคม 66 17,888
17 – 21 มีนาคม 66 17,888
23 – 27 มีนาคม 66 17,888
30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 17,888
07 – 11 เมษายน 66 19,999
14 – 18 เมษายน 66 23,888
19 – 23 เมษายน 66 16,555
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 20,888

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

ทัวร์ไต้หวัน อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5วัน 3คืน