ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซีเหมินติง 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซีเหมินติง 4วัน 3คืน

204   0

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซีเหมินติง 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไถจง
 • ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
 • ล่องเรือทะเลทราบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • ตึกไทเป101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
 • โรงแรมน้ำแร่
 • โรงแรมใจกลางซีเหมินติง
 • ช้อปปิ้งสไตล์ไต้หวันตลาดซีเหมินติง – ไถเม่า
 • พิเศษ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • เมนูพิเศษ ชาบู ชาบู และ เสี่ยวหลงเปา ที่ทุกคนคิดถึง
 • เดินทางโดย สายการบิน CHINA AIRLINES

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


กำหนดเดินทาง ราคา
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 20,990.-บาท
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2565 23,990.-บาท
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 26,990.-บาท
วันที่ 27-30 ตุลาคม 2565 24,990.-บาท

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซีเหมินติง 4วัน 3คืน