ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน FREEDAY สุดคุ้ม 4วัน 3คืน BY JX

ทัวร์ไต้หวัน FREEDAY สุดคุ้ม 4วัน 3คืน BY JX

ทัวร์ไต้หวัน FREEDAY สุดคุ้ม 4วัน 3คืน BY JX

รหัสทัวร์

20911

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿15,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน FREEDAY สุดคุ้ม 4วัน 3คืน BY JX

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 GERMANIUM – ร้านขนมพายสับปะรด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง
  • วันที่ 3 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
03-06 เมษายน 67 18,990 จองด่วน
19-22 เมษายน 67 16,588 จองด่วน
09-12 พฤษภาคม 67 16,588 จองด่วน
21-24 พฤษภาคม 67 15,888 จองด่วน
25-28 พฤษภาคม 67 16,588 จองด่วน
01-04 มิถุนายน 67 16,588 จองด่วน
08-11 มิถุนายน 67 16,990 จองด่วน
20-23 มิถุนายน 67 16,588 จองด่วน
23-26 มิถุนายน 67 15,888 จองด่วน
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 67 16,990 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ไต้หวัน FREEDAY สุดคุ้ม 4วัน 3คืน BY JX

ทัวร์ไต้หวัน


จำนวนคนเข้าดู 103 ครั้ง
1 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***