ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20259


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿18,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 วัสนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
  • วันที่ 3 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
  • วันที่ 4 วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 5 ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

11 – 15 เมษายน 2567 28,990
12 – 16 เมษายน 2567 29,990
19 – 23 เมษายน 2567 19,990
26 – 30 เมษายน 2567 19,990
02 – 06 พฤษภาคม 2567 21,990
03 – 07 พฤษภาคม 2567 21,990
09 –13 พฤษภาคม 2567 19,990
18 – 22 พฤษภาคม 2567 19,990
07 – 11 มิถุนายน 2567 19,990
14 – 18 มิถุนายน 2567 19,990
21 – 25 มิถุนายน 2567 19,990
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567 19,990
05 – 09 กรกฎาคม 2567 19,990
12 – 16 กรกฎาคม 2567 19,990
20 – 24 กรกฎาคม 2567 20,990
27 – 31 กรกฎาคม 2567 20,990
10 – 14 สิงหาคม 2567 20,990
16 – 20 สิงหาคม 2567 19,990
23 – 27 สิงหาคม 2567 19,990
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567 18,990
06 – 10 กันยายน 2567 18,990
20 – 24 กันยายน 2567 18,990
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567 19,990
10 -14 ตุลาคม 2567 22,990
12 – 16 ตุลาคม 2567 20,990
16 – 20 ตุลาคม 2567 19,990
17 – 21 ตุลาคม 2567 19,990
19 – 23 ตุลาคม 2567 20,990


ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน


4 กุมภาพันธ์ 2024