ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20256


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿16,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
  • วันที่ 2 วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – ร้านเอ็นไซม์ – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • วันที่ 4 ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

03 – 06 เมษายน 2567 19,990
13 – 16 เมษายน 2567 27,990
14 – 17 เมษายน 2567 27,990
19 – 22 เมษายน 2567 18,990
25 – 28 เมษายน 2567 18,990
27 – 30 เมษายน 2567 18,990
03 – 06 พฤษภาคม 2567 20,990
04 – 07 พฤษภาคม 2567 20,990
10 – 13 พฤษภาคม 2567 18,990
17 – 20 พฤษภาคม 2567 18,990
25 – 28 พฤษภาคม 2567 18,990
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567 20,990
02 – 05 มิถุนายน 2567 16,990
15 – 18 มิถุนายน 2567 17,990
22 – 25 มิถุนายน 2567 17,990
13 – 16 กรกฎาคม 2567 18,990
19 – 22 กรกฎาคม 2567 20,990
26 – 29 กรกฎาคม 2567 20,990
03 – 06 สิงหาคม 2567 18,990
24 – 27 สิงหาคม 2567 18,990
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567 17,990
07 – 10 กันยายน 2567 17,990
14 – 17 กันยายน 2567 17,990
21 – 24 กันยายน 2567 17,990
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567 18,990
05 – 08 ตุลาคม 2567 18,990
09 – 12 ตุลาคม 2567 18,990
11 – 14 ตุลาคม 2567 21,990
12 – 15 ตุลาคม 2567 21,990
13 – 16 ตุลาคม 2567 18,990
16 – 19 ตุลาคม 2567 18,990


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


4 กุมภาพันธ์ 2024