เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20173


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿18,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
  • วันที่ 2 เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – เมืองนิวไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – เมืองไทเป Germanium – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองไทเป – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์เครื่องสำอาง – เมืองเถาหยวน – กลอเรีย เอ้าท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่
12-15 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 30+1 27,999
14-17 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 30+1 28,999
25-28 เม.ย.67 30+1 21,999
19-22 พ.ค.67 30+1 20,999
26-29 พ.ค.67 30+1 19,999
02-05 มิ.ย.67 30+1 18,999
23-26 มิ.ย.67 30+1 19,999
30-03 ก.ค.67 30+1 20,999

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


1 กุมภาพันธ์ 2024