ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WINTER หนาวสุดคูล 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WINTER หนาวสุดคูล 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WINTER หนาวสุดคูล 5D3N

รหัสทัวร์

18614

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5D3N

ราคาเริ่มต้น

฿35,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WINTER หนาวสุดคูล 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
  • วันที่ 3 ลานสกี WASHIGATAKE SKI – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – DUTY FREE – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุ เอาท์เล็ท
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
15 – 19 ธันวาคม 2566 36,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 38,999
22 – 26 ธันวาคม 2566 40,999
23 – 27 ธันวาคม 2566 40,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 40,999
10 – 14 มกราคม 2567 36,999
12 – 16 มกราคม 2567 36,999
17 – 21 มกราคม 2567 36,999
18 – 22 มกราคม 2567 36,999
19 – 23 มกราคม 2567 36,999
24 – 28 มกราคม 2567 36,999
25 – 29 มกราคม 2567 36,999
26 – 30 มกราคม 2567 36,999
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 36,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 36,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 36,999
01 – 05 มีนาคม 2567 35,999
07 – 11 มีนาคม 2567 35,999
08 – 12 มีนาคม 2567 35,999

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WINTER หนาวสุดคูล 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023