ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18019

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
  • วันที่ 2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
  • วันที่ 3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป ร้านพายสัปประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 ต.ค. – 01 พ.ย.66 18,999
01-04 พ.ย.66 18,999
04-07 พ.ย.66 19,999
09-12 พ.ย.66 19,999
11-14 พ.ย.66 19,999
16-19 พ.ย.66 19,999
18-21 พ.ย.66 18,999
22-25 พ.ย.66 17,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.66 19,999
02-05 ธ.ค.66 (วันหยุด) 22,999
07-10 ธ.ค.66 (วันหยุด) 23,999
09-12 ธ.ค.66 (วันหยุด) 22,999
10-13 ธ.ค.66 (วันหยุด) 19,999
14-17 ธ.ค.66 18,999
20-23 ธ.ค.66 19,999
22-25 ธ.ค.66 (วันหยุด) 25,999
06-09 ม.ค.66 19,999
11-14 ม.ค.66 19,999
13-16 ม.ค.66 19,999
18-21 ม.ค.66 18,999

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE