ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ฟุกุโอกะ » FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO ซุปตาร์ วันหวานหวาน

FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO ซุปตาร์ วันหวานหวาน

214   0

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO 5วัน3คืน ซุปตาร์ วันหวานหวาน

ไฮไลท์โปรแกรม SL02

 • เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งเต็มวันเมืองฟุกุโอกะ
 • ชมภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
 • ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
 • เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
 • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง
 • เดินทางโดย สายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 17,888.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 17,888.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 17,888.-
04-08 กรกฎาคม 2562 17,888.-
05-09 กรกฎาคม 2562 17,888.-
06-10 กรกฎาคม 2562 17,888.-
11-15 กรกฎาคม 2562 17,888.-
12-16 กรกฎาคม 2562 17,888.-
13-17 กรกฎาคม 2562 19,888.-
18-22 กรกฎาคม 2562 19,888.-
19-23 กรกฎาคม 2562 19,888.-
20-24 กรกฎาคม 2562 19,888.-
25-29 กรกฎาคม 2562 19,888.-
26-30 กรกฎาคม 2562 19,888.-
27-31 กรกฎาคม 2562 19,888.-
01-05 สิงหาคม 2562 19,888.-
02-06 สิงหาคม 2562 19,888.-
03-07 สิงหาคม 2562 19,888.-
08-12 สิงหาคม 2562 19,888.-
09-13 สิงหาคม 2562 19,888.-
10-14 สิงหาคม 2562 20,888.-
15-19 สิงหาคม 2562 20,888.-
16-20 สิงหาคม 2562 20,888.-
17-21 สิงหาคม 2562 20,888.-
22-26 สิงหาคม 2562 19,888.-
23-27 สิงหาคม 2562 19,888.-
24-28 สิงหาคม 2562 19,888.-
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 19,888.-
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 19,888.-
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 19,888.-
05-09 กันยายน 2562 19,888.-
06-10 กันยายน 2562 19,888.-
07-11 กันยายน 2562 19,888.-
12-16 กันยายน 2562 19,888.-
13-17 กันยายน 2562 19,888.-
14-18 กันยายน 2562 19,888.-
19-23 กันยายน 2562 19,888.-
20-24 กันยายน 2562 19,888.-
21-25 กันยายน 2562 19,888.-
26-30 กันยายน 2562 19,888.-
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 19,888.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 19,888.-

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ, 1,500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO 5วัน3คืน ซุปตาร์ วันหวานหวาน