ทัวร์พรีเมี่ยม » ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE PROVENCE 10DAY

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE PROVENCE 10DAY

150   0

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE PROVENCE 10DAY

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บินตรงสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง Avignon เมืองประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโรห์น และเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา Palais des Papes
 • ปงต์ ดู การ์ Pont du Gard หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2,000 ปี
 • โปรวองซ์ ชม 2 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโปรวองซ์
 • โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) ที่มีทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วง ปลูกเป็นแปลงสวยงามอยู่ด้านหน้า
 • หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
 • แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถูกโรมันยึดครอง
 • เมือง Valensole เส้นทางทุ่งลาเวนเดอร์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของทริปนี้
 • เมืองอานซี (Annecy) ระหว่างทางชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์
 • กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways

โหลดโปรแกรม

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
12 – 21 กรกฎาคม 2562 ราคา 104,000.-บาท
26 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 ราคา 104,000.-บาท
03 – 12 สิงหาคม 2562 ราคา 104,000.-บาท

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE PROVENCE 10DAY