ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » Pink Season TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

Pink Season TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

Pink Season TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสโปรแกรม : 18208

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Pink Season TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – นิวไทเป
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง
  • วันที่ 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  • วันที่ 4 Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
03-06 กุมภาพันธ์ 2567 16,888
04-07 กุมภาพันธ์ 2567 16,888
25-28 กุมภาพันธ์ 2567 16,888
01-04 มีนาคม 2567 17,888
02-05 มีนาคม 2567 17,888
08-11 มีนาคม 2567 17,888
09-12 มีนาคม 2567 17,888
13-16 มีนาคม 2567 16,888
14-17 มีนาคม 2567 17,888
21-24 มีนาคม 2567 17,888
23-26 มีนาคม 2567 17,888
27-30 มีนาคม 2567 16,888

Pink Season TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE