ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4วัน 3คืน

“มหัศจรรย์…ไต้หวัน

รหัสโปรแกรม : 18016

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
  • วันที่ 2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
  • วันที่ 3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป ร้านพายสัปประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
11-14 ก.พ.67 (ตรุษจีน) 25,999
15-18 ก.พ.67 22,999
17-20 ก.พ.67 25,999
29 ก.พ.-03 มี.ค.67 20,999
01-04 มี.ค.67 19,999
06-09 มี.ค.67 17,999
08-11 มี.ค.67 19,999
14-17 มี.ค.67 19,999
16-19 มี.ค.67 19,999
21-24 มี.ค.67 19,999
23-26 มี.ค.67 19,999
24-27 มี.ค.67 17,999
27-30 มี.ค.67 18,999

มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE