ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 18009

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้
  • วันที่ 2 นั่งรถไฟอาลีซาน • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่
  • วันที่ 4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 5 วัดหลงซาน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02-06 พ.ย.66 22,999
15-19 พ.ย.66 19,999
24-28 พ.ย.66 22,999
25-29 พ.ย.66 22,999
29 พ.ย.-03 ธ.ค.66 21,999
07-11 ธ.ค.66 (วันหยุด) 25,999
16-20 ธ.ค.66 22,999
23-27 ธ.ค.66 28,999
12-16 ม.ค.67 (วันหยุด) 22,999
19-23 ม.ค.67 22,999

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE