ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 18006

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้
  • วันที่ 2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่
  • วันที่ 4 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย 
  • วันที่ 5 วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
25 – 29 ก.พ.67 19,999
01 – 05 มี.ค.67 22,999
02 – 06 มี.ค.67 22,999
08 – 12 มี.ค.67 23,999
09 – 13 มี.ค.67 21,999
15 – 19 มี.ค.67 22,999
22 – 26 มี.ค.67 23,999
23 – 27 มี.ค.67 23,999

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวันเวียดนาม

FACEBOOK FANPAGE