ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รหัสโปรแกรม : 17294

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ต.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สอง โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่สาม เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • วันที่สี่ วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
14-17 ก.ย.66 17,999
15-18 ก.ย.66 17,999
21-24 ก.ย.66 17,999
22-25 ก.ย.66 17,999
28 ก.ย.66 – 01 ต.ค.66 18,999
05-08 ต.ค.66 17,999
12-15 ต.ค.66
(วันหยุด)
21,999
13-16 ต.ค.66
(วันหยุด)
21,999
19-22 ต.ค.66 20,999

ทัวร์มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE