ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ๆ 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ๆ 4วัน 2คืน

102   0

ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ๆ 4วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินอู่
 • ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI LION AIR ( SL )

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


กำหนดเดินทาง ราคา/ท่าน
17-20 ธันวาคม 2565 14,999
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 22,888
01-04 มกราคม 2566 21,888
14-17 มกราคม 2566 14,999
15-18 มกราคม 2566 14,555
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2566 14,555
05-08 กุมภาพันธ์ 2566 14,555
12-15 กุมภาพันธ์ 2566 14,555
19 – 22 กุมภาพันธ์ 66 14,555
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 66 14,555
05 – 08 มีนาคม 66 19,888
12 – 15 มีนาคม 66 14,555
19 – 22 มีนาคม 66 14,555
26 – 29 มีนาคม 66 14,555
02 – 05 เมษายน 66 14,555
23 – 26 เมษายน 66 13,999

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 
 • หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

ทัวร์ไต้หวัน อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ๆ 4วัน 2คืน