ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน

63   0

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ถ่ายรูปตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • ขอพรความรักวัดหลงซาน
 • ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว
 • ปล่อยโคมหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
 • บุฟเฟต์หม่าล่า ชาบูไต้หวัน
 • พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
 • พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี
 • พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 1 คืน
 • เดินทางโดย สายการบิน CHINA AIRLINES

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


กำหนดเดินทาง ราคา
24 – 27 พฤศจิกายน 2565 25,990
26 – 29 พฤศจิกายน 2565 25,990
02 – 05 ธันวาคม 2565 27,990
03 – 06 ธันวาคม 2565 25,990
09 – 12 ธันวาคม 2565 27,990
11 – 14 ธันวาคม 2565 25,990
16 – 19 ธันวาคม 2565 25,990
17 – 20 ธันวาคม 2565 25,990
23 – 26 ธันวาคม 2566 25,990
24 – 27 ธันวาคม 2566 25,990
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 31,990
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 31,990

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน