ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน

80   0

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ถ่ายรูปตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งซื่อหลิน ซีเหมินติง
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 • ขอพรความรักวัดหลงซาน
 • ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว
 • บุฟเฟต์หม่าล่า ชาบูไต้หวัน
 • พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
 • พิเศษ ปลาประธานาธิบดี
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


กำหนดเดินทาง ราคา/ท่าน
04 – 07 มกราคม 2566 17,990
11 – 14 มกราคม 2566 17,990
13 – 16 มกราคม 2566 18,990
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2566 15,990
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 17,990
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 15,990
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 16,990
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 17,990
08 – 11 มีนาคม 2566 16,990
10 – 13 มีนาคม 2566 17,990
15 – 18 มีนาคม 2566 16,990
17 – 20 มีนาคม 2566 17,990
22 – 25 มีนาคม 2566 15,990

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน