ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN TAROKO 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN TAROKO 5วัน 4คืน

“ทัวร์ไต้หวัน

รหัสโปรแกรม : 14765

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

14,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 65, ธ.ค. 65 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN TAROKO 5วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดหนิงเซีย ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดซีเหมินติง
 • ลิ้มลอง SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • เดินทางโดย สายการบิน STARLUX Airlines

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
17 – 21 พฤศจิกายน 65 19,555
02 – 06 ธันวาคม 65 21,234
09 – 13 ธันวาคม 65 21,234
14 – 18 ธันวาคม 65 19,555
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 66 23,888

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN TAROKO 5วัน 4คืน