ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5วัน 3คืน

133   0

ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • วัดเหวินอู่
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย – ตลาดหนิงเซี่ย – ตลาดซีเหมินติง
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI LION AIR

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
22 – 26 ธันวาคม 65 15,888
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 66 25,555
12 – 16 มกราคม 66 16,555
01 – 05 กุมภาพันธ์ 66 16,888
03 – 07 กุมภาพันธ์ 66 16,888
08 – 12 กุมภาพันธ์ 66 16,888
10 – 14 กุมภาพันธ์ 66 17,555
15 – 19 กุมภาพันธ์ 66 17,555
17 – 21 กุมภาพันธ์ 66 17,555
23 – 27 กุมภาพันธ์ 66 17,555
03 – 07 มีนาคม 66 21,888
09 – 13 มีนาคม 66 17,555
16 – 20 มีนาคม 66 17,555
24 – 28 มีนาคม 66 17,555
31 มีนาคม – 04 เมษายน 66 17,555
06 – 10 เมษายน 66 20,888
11 – 15 เมษายน 66 21,888
12 – 16 เมษายน 66 22,888
15 – 19 เมษายน 66 21,888
21 – 25 เมษายน 66 17,555
26 – 30 เมษายน 66 15,888
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66 17,555
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 66 20,888

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

ทัวร์ไต้หวัน โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5วัน 3คืน