ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์… เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์… เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4วัน 3คืน

307   0

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์… เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย Daxi Old street
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ปล่อยโคมลอย ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
 • พิเศษ… ปลาประธานาธิบดี และชาบู ชาบู
 • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET AIR

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
01 -04 ธันวาคม 2565 24,888
08 – 11 ธันวาคม 2565 (วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ) 24,888
15 – 18 ธันวาคม 2565 21,888
22 – 25 ธันวาคม 2565 25,888
29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 (วันหยุดปีใหม่) 32,888
05 – 08 มกราคม 2566 21,888
12 – 15 มกราคม 2566 21,888
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 19,888
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 22,888
02 – 05 มีนาคม 2566 24,888
09 – 12 มีนาคม 2566 19,888
16 – 19 มีนาคม 2566 19,888

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์… เปิดแล้วจ้าาาาา ไต้หวัน 4วัน 3คืน