ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน4คืน

90   0

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ 5วัน 4คืน ZTPE21

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • คุ้มไปเลย ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงกาง
 • บินหรู พักดี (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว
 • ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เมนูเด็ด!! ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
 • สุดพิเศษ!!! ทานอาหารบนตึกไทเป101
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


 กำหนดการเดินทาง ราคา
17 – 21 กรกฎาคม 2562 24,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562 26,999
07 – 11 สิงหาคม 2562 24,999
09 – 13 สิงหาคม 2562 26,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 24,999
06 – 10 กันยายน 2562 24,999
20 – 24 กันยายน 2562 24,999
02 – 06 ตุลาคม 2562 25,999
04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999
09 – 13 ตุลาคม 2562 26,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 26,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999
25 – 29 ตุลาคม 2562 24,999
26 – 30 ตุลาคม 2562 24,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 24,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 24,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 24,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 24,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 24,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 24,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 24,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999
04 – 08 ธันวาคม 2562 25,999
06 – 10 ธันวาคม 2562 26,999
07 – 11 ธันวาคม 2562 26,999
13 – 17 ธันวาคม 2562 24,999
18 – 22 ธันวาคม 2562 24,999
20 – 24 ธันวาคม 2562 24,999
25 – 29 ธันวาคม 2562 24,999
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 31,999
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 NTD/ลูกค้า 1 ท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend