ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง 3วัน 2คืน

293   0

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 3 วัน 2 คืน AZHKG03

 • เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า – กลับดึก
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา
 • นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
 • ช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
 • ขึ้นสู่เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง
 • ขอพร เจ้าแม่กวนอิม ชายหาด รีพัลส์เบย์
 • วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง
 • วัดหวังต้าเซียน ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย
 • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
 • วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล
 • แช๊ะภาพคู่….หอไอเฟลจำลอง
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคา
16 – 18 สิงหาคม  2562 15,999
23 – 25 สิงหาคม  2562 15,999
30 ส.ค. – 01 ก.ย.  2562 15,999
06 – 08 กันยายน  2562 13,999
13 – 15 กันยายน  2562 13,999
20 – 22 กันยายน  2562 13,999
11 – 13 ตุลาคม  2562 16,999
18 – 20 ตุลาคม  2562 16,999
25 – 27 ตุลาคม  2562 16,999
01 – 03 พฤศจิกายน  2562 15,999
08 – 10 พฤศจิกายน  2562 15,999
15 – 17 พฤศจิกายน  2562 15,999
22 – 24 พฤศจิกายน  2562 15,999
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.  2562 15,999
07 – 09 ธันวาคม  2562 15,999
13 – 15 ธันวาคม  2562 15,999
20 – 22 ธันวาคม  2562 15,999
27 – 29 ธันวาคม  2562 19,999
30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค.  2563 23,999
03 – 05 มกราคม 2563 14,999
10 – 12 มกราคม 2563 15,999
17 – 19 มกราคม 2563 15,999

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 -3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง 3วัน 2คืน