ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม เลสโก ส้มซ่า

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม เลสโก ส้มซ่า

130   0

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม เลสโก ส้มซ่า

ไฮไลท์โปรแกรม 3 วัน 2 คืน AZHKG11

 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ (รวมค่าเข้าแล้ว)
 • หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • พิเศษ!! นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
 • เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน
 • City GATE OUTLETS
 • A Symphony of Lights
 • รีพัลส์เบย์
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • เดินทางโดย สายการบิน EMIRATES  (EK)

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคา
07 – 09 มิถุนายน 2562 16,999
08 – 10 มิถุนายน 2562 16,999
14 – 16 มิถุนายน 2562 16,999
15 – 17 มิถุนายน 2562 16,999
21 – 23 มิถุนายน 2562 16,999
22 – 24 มิถุนายน 2562 16,999
28 – 30 มิถุนายน 2562 16,999
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 15,999
05 – 07 กรกฎาคม 2562 17,999
06 – 08 กรกฎาคม 2562 17,999
11 – 13 กรกฎาคม 2562 16,999
12 – 14 กรกฎาคม 2562 17,999
13 – 15 กรกฎาคม 2562 17,999
18 – 20 กรกฎาคม 2562 16,999
19 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999
20 – 22 กรกฎาคม 2562 17,999
26 – 28 กรกฎาคม 2562 18,999
27 – 29 กรกฎาคม 2562 19,999
01 – 03 สิงหาคม 2562 16,999
02 – 04 สิงหาคม 2562 17,999
03 – 05 สิงหาคม 2562 17,999
08 – 10 สิงหาคม 2562 16,999
09 – 11 สิงหาคม 2562 18,999
10 – 12 สิงหาคม 2562 19,999
15 – 17 สิงหาคม 2562 16,999
16 – 18 สิงหาคม 2562 17,999
17 – 19 สิงหาคม 2562 17,999
23 – 25 สิงหาคม 2562 17,999
24 – 26 สิงหาคม 2562 17,999

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 -3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ลูกค้า 1 ท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม เลสโก ส้มซ่า