ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด

150   0

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม ZHKG08

 • เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
 • ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง
 • ช้อปปิ้งสนั้น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
 • ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS
 • เดินทางโดย สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

โหลดโปรแกรม กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคา
05 – 07 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900
06 – 08 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900
13 – 15 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
19 – 21 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900
20 – 22 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
26 – 28 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900
27 – 29 กรกฎาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

21,900
02 – 04 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
03 – 05 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900
10 – 12 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

21,900
16 – 18 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
17 – 19 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
24 – 26 สิงหาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
06 – 08 กันยายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900
07 – 09 กันยายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900
13 – 15 กันยายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900
14 – 16 กันยายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
20 – 22 กันยายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900
21 – 23 กันยายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
05 – 07 ตุลาคม 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
05 – 07 ตุลาคม 2562
BUS 2
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900
12 – 14 ตุลาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

21,900
24 – 26 ตุลาคม 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900
25 – 27 ตุลาคม 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900
25 – 27 ตุลาคม 2562
BUS 2
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900
26 – 28 ตุลาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900
27 – 29 ตุลาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 -3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง/ทริป/ท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด 3วัน 2คืน