ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน

141   0

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3วัน 2คืน 

ไฮไลท์โปรแกรม ZHKG16

 • ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • สักการะพระใหญ่โป่วหลิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • หาดรีพัลเบย์ ชมวิวเขา VICTORIA PEAK
 • ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • เดินทางโดย สายการบิน ไทยสไมล์แอร์เวย์ (WE)

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคา
13 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999
27 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999
09 – 11 สิงหาคม 2562 14,999
10 – 12 สิงหาคม 2562 16,999
17 – 19 สิงหาคม 2562 14,999
23 – 25 สิงหาคม 2562 14,999
24 – 26 สิงหาคม 2562 13,999
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999
07 – 09 กันยายน 2562 14,999
14 – 16 กันยายน 2562 13,999
21 – 23 กันยายน 2562 14,999
11 – 13 ตุลาคม 2562 16,999
12 – 14 ตุลาคม 2562 16,999
18 – 20 ตุลาคม 2562 14,999
19 – 21 ตุลาคม 2562 14,999
26 – 28 ตุลาคม 2562 14,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 14,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 14,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999
13 – 15 ธันวาคม 2562 14,999
14 – 16 ธันวาคม 2562 14,999

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 200 เหรียญฮ่องกง/ลูกค้า 1 ท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend