ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ออสเตรีย » ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire 9Days

ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire 9Days

209   0

ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire 9Days

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองกราซ (Graz) เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก
 • ชมเมืองสวยริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee)
 • ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain)
 • กอร์ตีนาดัมเปซโซ เป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอัมเปซโซ โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาโดโลไมท์
 • นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่เนินเขา Alpe Di Siusi นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา
 • นั่งรถไฟฟ้าสุดล้ำ Nordkette Cable Car
 • ขึ้นกระเช้าสู่สถานี Seegrube บนเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้ชมวิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค
 • ชมเมืองอินสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์
 • ชมคริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่งดงามและแพรวพราว
 • ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
 • ชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 19 สิงหาคม 2562 ราคา 100,000.-บาท
07- 14 กันยายน 2562 ราคา 100,000.-บาท
12 – 20 ตุลาคม 2562 ราคา 94,000.-บาท
02 – 10 พฤศจิกายน 2562 ราคา 100,000.-บาท
30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2562 ราคา 94,000.-บาท

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย (เชงเก้น)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ออสเตรีย Great Austria Empire 9Days