ทัวร์อเมริกา » ล่องเรือสำราญ » ทัวร์ล่องเรืออลาสก้า ALASKA 11DAYS

ทัวร์ล่องเรืออลาสก้า ALASKA 11DAYS

65   0

ทัวร์ล่องเรืออลาสก้า ALASKA 11DAYS

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล เมืองท่าชายฝั่งของรัฐวอชิงตัน
 • ล่องเรือสำราญ NORWEGIAN JOY
 • เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า
 • อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์
 • เมืองสแกตเวย์ เมืองแห่งขุมทองคำในอดีต
 • เมืองวิคตอเรีย ระหว่างทางหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นฝูงปลาโลมา และวาฬเพชรฆาต
 • ย่านดาวน์ทาวน์ ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล
 • ช้อปปิ้ง Seattle Premium Outlet
 • เดินทางโดย สายการบิน EVA AIR (BR)

กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 22 กรกฎาคม 2562 ราคา 169,000.-บาท
09 – 19 สิงหาคม 2562 ราคา 169,000.-บาท
06 – 16 กันยายน 2562 ราคา 160,000.-บาท

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 105 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท)
  ประเทศแคนาดา 3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 4,500 บาท)

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ล่องเรืออลาสก้า ALASKA 11DAYS