ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ฝรั่งเศส » ทัวร์ฝรั่งเศส ROMANTIC FRANCE 8D

ทัวร์ฝรั่งเศส ROMANTIC FRANCE 8D

268   0

ทัวร์ฝรั่งเศส ROMANTIC FRANCE 8D

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • พระราชวังช็องบอร์ (CHÂTEAU DE CHAMBORD)
 • ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU)
 • เมืองตูร์ (TOURS) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน
 • มงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแคว้นนอร์มังดี
 • มหาวิหารรูอ็อง (ด้านหน้า) (ROUEN CATHEDRAL)
 • ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE)
 • ถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES)
 • หอไอเฟล (EIFFEL TOWER)
 • ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน
 • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 18 กันยายน 2562 ราคา 44,999.- บาท
25 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 ราคา 44,999.- บาท
02 – 09 ตุลาคม 2562 ราคา 39,999.- บาท
23 – 29 ตุลาคม 2562 ราคา 44,999.- บาท
26 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 ราคา 44,999.- บาท
06 – 13 พฤศจิกายน 2562 ราคา 44,999.- บาท
28 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 ราคา 44,999.- บาท
23 – 29 ตุลาคม 2562 ราคา 44,999.- บาท
01 – 08 ธันวาคม 2562 ราคา 44,999.- บาท
04 – 11 ธันวาคม 2562 ราคา 44,999.- บาท

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,500.-บาท

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ฝรั่งเศส ROMANTIC FRANCE 8D