ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » นาโกย่า » ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก มังกี้ ออนเซ็น 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก มังกี้ ออนเซ็น 5วัน3คืน

232   0

ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก มังกี้ ออนเซ็น 5วัน3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม ZNGO03

 • นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่
 • บินหรู น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
 • หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
 • สนุกกับกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่นที่ “ฮากุบะสกี”
 • ลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยางใกล้ชิดที่ “JIGOKUDANI MONKEY PARK”
 • ปราสาทมัตซึโมโต้
 • ศาลเจ้าโอสึคันนง
 • เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • เดินทางโดย สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคา
04 – 08 ธันวาคม 2562 31,999
11 – 15 ธันวาคม 2562 29,999
08 – 12 มกราคม 2563 29,999
22 – 26 มกราคม 2563 30,999
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 30,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 30,999
04 – 08 มีนาคม 2563 30,999
18 – 22 มีนาคม 2563 30,999

ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 3,500 เยน/ลูกค้า 1 ท่าน

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ญี่ปุ่น เลสโก มังกี้ ออนเซ็น 5วัน3คืน